دسته بندی اپلیکیشن های موبایل در طراحی سایت گنبد
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷
تفاوت طراحی سایت و داشتن وبلاگ در طراح سایت گنبد
مهر ۵, ۱۳۹۷
Show all

ui و ux در طراحی سایت گنبد

ui و ux در طراحی سایت گنبد:User Experience – ux در طراحی سایت گنبد به معنای رفتار،حالت هاواحساسات کاربراست دررابطه با محصولات.
جنبه های علمی،معنادار وباارزش کاربرمیتوانددررابطه با انسان وسیستم خیلی مفیدمی باشد.که این مواردشامل درک کردن کاربردراستفاده ازجنبه های مختلف سیستم،بهروه برداری است.
ویژگی uiدرطراحی سایت گنبد شامل:رفتارها،عواطف،اعتقادات،مزیت ها و … درزمان استفاده وبعدازآن است.
وظیفه طراحی سایت گنبدجداازطراحی جذاب می بایست طراحی که انجام میدهد.درمشتریان هیجان وانگیزه راچندبرابرکند.سایت راباید به گونه ای طراحی کنیدکه ارتباط احساسی رادرشمابرقرارکند.
یکی از اعضای اصلی ومهم درایجاداین حس طراح سایت می باشد.که بایددرزمینه ی کاری خودبهترین راانجام دهد.
درصورتی که بتواند کارخودرابه نحواحسن انجام دهد می تواند تاثیرمثبتی در کسب وکارمشتریان داشته باشد.
مهندسان درکارطراحی بخش هایی ازسایت راانجام میدهند که کاربرنمیتواندانرامشاهده کند.تنهاقسمتی از سایت که براساس منطق واصول باشدراپیاده سازی می کنند.
اماطراحان سایت در طراحی سایت گنبد روابط کاربری سایت راپیاده سازی می کنند.

مفهوم UX چیست؟
uxمخفف user interface می باشددرفیلدماشین وانسان درطراحی،محیطی می باشدکه میتوانداثرمتقابلی بین انسان وماشین درست خواهدکرد.
هدف این روش میتواند اثرات موثری دررابطه با کنترل ماشین ازطرف انسان است.
برعکس طراحان ux در طراحی سایت گنبد که برروی عواطف و احساسات تمرکزمیکند.طراحان uiبرروی نحوه محصول تمرکز ویژه ای دارند.
به عنوان نمونه طراحان ui در طراحی سایت گنبد تصمیم خواهندگرفت.که اسلایدردربالای صفحات سایت قراربگیرند یادکمه ای برای انجام مراحل کاردرصفحه سایت طراحی شود.
این نکته هم بایددرنظرگرفت که طراحان uiمسئولیت ساخت انسجام درسایت می باشد.بااین وجودمیتوانندیکپارچگی را بهترطراحی کنند.
ui و ux کلمات مخففی هستندکه توسط مردم مبتدی به طوراشتباه استفاده شده است.
اکثرمردم معنای دقیق آنرانمیدانند به همین دلیل معناهای متفاوتی دارد.درواقع در طراحی سایت گنبد کل یک محصول ux و به بخش های آن ui گفته می شود.

طراحی سایت گنبد در تلاش است که بهترین ui و ux رابرای مشتریان انجام دهد.این شرکت بهترین تیم پشتیبانی را دارد که به طوردقیق این کاررا انجام میدهند.